وبسایت معرفی کافی گیم

جزئیات پروژه وبسایت معرفی کافی گیم

نام کاربر : سعید کامروا

کد پروژه حداقل قیمت حداکثر قیمت مهلت انجام ضمانت تخصص پایان
2038 500,000 تومان 800,000 تومان 10 روز نیازی نیست

توضیحات به صورت مختصر داده شد، جزییات بیشتر پس از پیشنهادات شما به پیمانکار ارائه می شود.بودجه محدود است لطفا مبالغ بالا پیشنهاد ندهید.

فعالیت های صورت گرفته تاکنون :

  • پیشنهاد های ارسال شده : 3
  • آخرین ورود کارفرما : دوشنبه, 10 مهر,1396